مهارت اجتماعی فرزندن

در این پست قصد معرفی فایل مهارت اجتماعی فرزندن را داریم با ما همراه باشید.
مهارت اجتماعی فرزندن|50472801|qyx|

چکیدهعنوان تحقيق مورد نظر بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگي در شهرستان لالي خوزستان است.گسترش روابط انساني در دوران نوجواني نياز افراد را در كسب مهارتهاي اجتماعي براي تسلط بر ارتباطات بين فردي را بيشتر ميكند0 روش تحقيق حاضر با توجه به اهداف وفرضيات تحقيق از نوع عملي مقايسه اي است يعني در واقع محقق با مقايسه دو گروه مي خواهد ميزان مهارت اجتماعي هر گروه را بررسي كند.جهت بررسي ميزان مهارت اجتماعي دانش آموزان افراد فرهنگي وغير فرهنگي دو گروه انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مهارتهاي اجتماعي مورد آزمون قرار گرفته اند.جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان دبيرستاني كه در سال تحصيلي 85-84در شهرستان لالي مشغول به تحصيل ميباشند وطبق آمار 458نفر جزو نمونه آماري بوده اند .


براي تجزيه وتحليل داده هاي آزمون نيز از روش آمار استنباطي شامل(tدو گروه مستقل،آزمون تحليل واريانس)وهمچنين آمارتوصيفي شامل ميانگين نما،ميانه و…استفاده شده است ودر نهايت نتايج بدست آمده نشان داد كه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي بيشتر از فرزندان افراد غير فرهنگي است ومهارت اجتماعي دختران بيشتر از مهارت اجتماعي پسران است.
فهرست مطالبعنوان صفحه


فصل اول (کليات پژوهش)


1-1-مقدمه........................................................................ 2


1-2-بيان مسئله واهميت موضوع .............................................. 2


1-3-اهداف تحقیق............................................................... 3


1-4-سئوالات و فرضیات تحقیق ............................................... 4


1-5-متغيرهاي تحقيق ........................................................... 4


1-5-1-تعريف متغيرها ......................................................... 5فصل دوم(ادبيات و پيشينه پژوهش)


2-1-مقدمه............................................................ 6


2-2-زمينه هاي رشد در نوجوانان وجوانان .................................. 6


2-3-تربيت اجتماعي نوجوانان وجوانان ....................................... 8


2-4-شناخت و تربيت نيازهاي اجتماعي ..................................... 9


2-4-1- نياز به امنيت اجتماعي ................................................... 9


2-4-2-نياز به تعلق داشتن............................................................ 10


2-4-3- نيازبه توجه ................................................................... 10


2-4-4- نياز به تحسين .............................................................. 11


2-4-5- نياز به موفقيت .............................................................. 11


2-5- تقويت احسس کفايت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان ............. 11


2-5-1- تقويت ابزارهاي ارتباطي ............................................... 12


2-5-2- ارتباط غير کلامي ........................................................ 13


عنوان صفحه2-6- اساسي ترين نياز نسل جوان و نوجوان.................................. 14


2-7- تاثير خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان........................... 16


2-7-1- نگرش ايستا و بازدارنده ..................................................... 17


2-7-2- نگرش آزاد منشانه وافراطي................................................. 17


2-7-3- نگرش متزلزل و تخريبي.................................................... 17


2-7-4- نگرش پويا و سازنده................................................... 18


2-8-5- نظريه موريس دبس.............................................................. 18


2-9- تاثير دوستان و همسالان در نصميم گيري هاي نوجوان................ 18


2-9-1- دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا مي دارند..................... 19


2-10- مهارتهاي اجتماعي................................................................. 19


2-10-1-تعريف مهارتهای اجتماعی............................................... 21


2-11- نظريه يادگيري.................................................................... 23


2-11-1-پاداش وتنبيه..................................................................... 23


2-10-2-مشاهده الگو..................................................................... 23


2-10-3-نظريه ميداني................................................................... 24


2-10-4-نظريه گروه اجتماعي.......................................................... 24


2-11-4-1- هنجار.......................................................................................... 24


2-11- 4-2-نقش.............................................................................................. 25


2-12-روي آورد اجتماعي................................................................ 25


2-13-روي آورد شناختي (تحولي نگر)................................................. 26


2-14-پرورش مهارتهاي اجتماعي.............................................. 27


2-14-1-آموزش مهارتهاي اجتماعي به افرادي که دچار جدائي اجتماعي هستند ... 27


2-15-انتخابهاي مهارتهاي اجتماعي............................................ 27


2-15-1-نظريه مورگان وتراور.......................................................... 28


2-16عوامل انتخاب مهارتهاي اجتماعي........................................ 28


عنوان صفحه2-17-تئوريهاي رشد............................................................ 29


2-17-1-نظريه اريکسون در مورد تئوري رشد....................................... 29


2-18-معيارهاي اجتماعي در انتخاب مهارت.................................. 29


2-19-ارزيابي رفتارهاي عاطفي وشناختي.................................... 30


2-19-1-ارزيابي رفتارهاي عاطفي...................................................... 31


2-19-2-ارزيابي رفتار شناختي.......................................................... 31


2-20-مهارتهاي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي.................................. 32


2-21-مشکل تحصيل نوجوانان وجوانان ...................................... 32


2-22-جنسييت و مهارتهاي اجتماعي........................................... 33


2-23-انتخاب رفتار شناختي وعاطفي در مهارتهاي اجتماعي................ 34


2-24-مهارتهاي اجتماعي مربوط به عواطف.................................. 34


2-25-مهارتهاي اجتماعي مربوط به شناخت................................... 35


2-25-1-ادراک اجتماعي................................................................. 35


2-25-2-حل مساله......................................................................... 36


2-25-3-خود آموزي....................................................................... 36


2-25-4-نوسازي شناختي................................................................. 37


2-26-ماهيت مهارتهاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي................... 37


2-26-1-ارتباط وارتباط ميان فردي...................................................... 38


2-26-2-ارتباط بين نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذير است............................ 39


2-26-3-ارتباط بين نوجوانان وجوانان هدفمند است................................... 39


2-26-4-ارتباط بين نوجوانان چند بعدي است........................................... 40


2-27-اشکالات ناشي از اختلالات عاطفي وبيماريهاي رواني درنوجواني وجواني 41


2-27-1-عقب نشيني وبازگشت............................................................ 41


2-27-2-همانند سازي....................................................................... 41


2-27-3-برون افکني........................................................................ 41


عنوان صفحه2-27-4-جبران............................................................................... 41


2-27-5-دليل تراشي......................................................................... 41


2-27-6-سرکوبي............................................................................ 41


2-27-6-1-نگراني................................................................................................ 42


2-27-6-2-ترس.................................................................................................... 42


2-27-6-3-احساس حقارت....................................................................................... 42


2-28-اضطراب................................................................. 43


2-29-حالات هيستريک......................................................... 43


2-30-رهنمودهاي اسلام براي برخورداري با جوانان ونوجوانان............ 43


2-31-پيشينه تحقيق در ايران................................................... 44


2-32-پيشينه خارج از کشور................................................... 47فصل سوم


3-1-روش تحقيق............................................................... 51


3-2-جامعه آماري............................................................... 51


3-3-روش نمونه گيري.......................................................... 12


3-4-ابزار پژوهش............................................................... 52


3-5-روش نمره گذاري.......................................................... 52


3-6-روش تجزيه وتحليل داده ها............................................... 52فصل چهارم


4-1-آمار توصيفي مربوط به مهارت اجتماعي................................. 55


4-7-آماراستنباطي مربوط به فرضيات مهارت اجتماعي گروه هاي مختلف.. 63عنوان صفحهفصل پنجم


5-1-بحث و نتیجه گیری........................................................ 72


5-2-محدوديتها................................................................... 74


5-3-پيشنهادات................................................................... 755-4- خلاصه.................................................................... 76


منابع ومأخذ....................................................................... 77
فهرست جداول


عنوان صفحه4- 1 جدول شماره (1)آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش اموزان 554-2- جدول شماره(2) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های فرهنگی 564-3 جدول شماره(3) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های


غیر فرهنگی..................................................................................... 564-4- جدول شماره(4) آمار توصیفی مربوط داده های مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی).......................................................................................... 574-5- جدول شماره(5) آمار توصیفی مربوط نمرات مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی).......................................................................................... 584-6- جدول شماره(6) آمار توصیفی مربوط سوالات مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی).......................................................................................... 614-7-جدول شماره (7) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل دختران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی) 634-8- جدول شماره (8) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی) 644-9- جدول شماره (9) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران خانواده های فرهنگی وغیر فرهنگی) 65عنوان صفحه4-10- جدول شماره (10) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران خانواده های فرهنگی) 664-11- جدول شماره (11) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران خانواده های وغیر فرهنگی) 674-12- جدول شماره (12) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران... 684-13- جدول شماره (13) مربوط به تحلیل واریانس (نمرات مهارت اجتماعی دانش آموزان) 694-14-جدول شماره(14)مربوطمیانگین.................................................... 70
مطالب دیگر:
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع حقوق و دستمزدپاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع ارزشیابی مشاغلپاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع انضباط و رسیدگی به شکایاتپاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع ارزشیابی عملکرد کارکنانپاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانیپاورپوینت مدیریت منابع انسانی بین المللپاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع ماهیت مدیریت منابع انسانیپاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانیپاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع تجزیه و تحلیل شغلپاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانیپاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند کارمندیابیپاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند انتخابپاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند اجتماعی کردنپاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرایند آموزش کارکنانپاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع ارزیابی عملکردپاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع سیستم پاداشپاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع مدیریت حقوق و دستمزدپاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنانجزوه رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽپاورپوینت تحلیل SWOT چیست؟ چه زمانی و چگونه از آن استفاده کنیم؟پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع رهبریپاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندهاپاورپوینت نظریه عمومی سیستم هاپاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه هاي عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست